Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů všech fyzických osob je součástí firemní kultury, která je jedním z hlavních pilířů naší dlouhodobé strategie a trvalým závazkem ke všem zainteresovaným stranám

Majitel firmy Luboš Dundr, provozovatel fitness centra Bulldog Gym považuje za prioritní rozhodnutí vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém řízení osobních údajů fyzických osob s cílem plnit na vysoké úrovni požadavky jejich důvěrnosti a ochránit jejich zájmy, práva i svobody.

Veškeré činnosti při zpracování osobních údajů jsou realizovány s přihlédnutím k sociální odpovědnosti založené na důsledné vzájemné prospěšnosti ekonomické i sociální a při důsledném respektování řízení změn, který společnost vnímá jako kontinuální, nikdy nekončící závazek.

Majitel firmy Luboš Dundr, provozovatel fitness centra Bulldog Gym deklaruje, že řízení osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, chápe jako dlouhodobý proces s nutností neustálého zlepšování jeho efektivnosti a osobní angažovanosti.

Majitel firmy Luboš Dundr, provozovatel fitness centra Bulldog Gym bude poskytovat zdroje pro zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů a vytvářet podmínky pro neustálé zlepšování systému jejich zpracování.

Pro zajištění uvedených strategických rozhodnutí a deklarací vyhlašuje majitel firmy Luboš Dundr, provozovatel fitness centra Bulldog Gym v působnosti firmy tyto závazné zásady:

  1. Plnit na vysoké úrovni požadavky legislativních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.
  2. Na základě stávajících zkušeností vytvořit, dokumentovat a uplatňovat systém řízení ochrany osobních údajů.
  3. Systematicky uplatňovat a rozvíjet odpovědný přístup k osobním údajům fyzických osob.
  4. Firemní kulturu založit na třech klíčových oblastech: komunikaci, řízení procesů a infrastruktuře.
  5. Zajišťovat a neustále zlepšovat úroveň ochrany osobních údajů a odbornou způsobilost zaměstnanců společnosti pro jejich zpracování.
  6. Udržovat a rozvíjet vztahy se způsobilými zpracovateli osobních údajů, založené na jasném vymezení účelů a prostředků zpracování a vysoké náročnosti na kvalitu i perspektivu spolupráce.
  7. Vytvářet ve společnosti vědomí závažnosti a důležitosti pochopení a plného přijetí požadavků vytvářeného a etapovitě uplatňovaného systému řízení ochrany osobních údajů.
  8. Rozpracovávat shora uvedené závazné zásady ochrany osobních údajů do konkrétních a měřitelných cílů ochrany osobních údajů se specifikovanou odpovědností a termíny jejich plnění.
  9. Přezkoumávat systém ochrany osobních údajů ve společnosti ve stanovených termínech s cílem jeho stálého zlepšování, aktualizace i zajištění potřebných zdrojů na jeho udržování.

V Mostu, dne 25. 5. 2018